STRONA GŁÓWNA  /
O NAS
/  HISTORIA  /  PIĘCIOLECIE (2011-2015)
PIĘCIOLECIE (2011-2015)

Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 roku Ośrodkowi Szkolenia PIP został zmieniony status organizacyjno-prawny i z zakładu budżetowego stał się od 2011 r. jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Aktywność Ośrodka w kolejnym pięcioleciu 2011–2015 koncentrowała się głównie na pracy służącej naszemu Urzędowi. Polegała na modyfikacji i wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych oraz merytorycznych, związanych z kształceniem kadry Państwowej Inspekcji Pracy, a także uczestnictwie w działaniach prewencyjnych i promocyjnych PIP, w o wiele szerszym niż dotąd zakresie.

 

Z inicjatywy Ośrodka powstał spójny system rozwoju zawodowego pracowników PIP obejmujący wszystkich pracowników zatrudnionych w Inspekcji Pracy i porządkujący różne formy i możliwości doskonalenia przez nich wiedzy i umiejętności. W polityce szkoleniowej Urzędu kluczową rolę powierzono Ośrodkowi, którego zadaniem stało się identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i jednostek organizacyjnych PIP, opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń centralnych, opracowywanie programów poszczególnych szkoleń, dobór wykładowców i materiałów szkoleniowych oraz realizacja szkoleń. Do systemu wprowadzono miedzy innymi obowiązkowe, okresowe szkolenia doskonalące dla inspektorów pracy, których zamierzonym celem jest utrzymanie stałego poziomu wiedzy pozwalającej na skuteczne wykonywanie przez nich czynności kontrolno-nadzorczych.

 

W latach 2011-2015 zorganizowano w Ośrodku 502 szkolenia w różnych kategoriach związanych z działalnością Urzędu, w których łącznie uczestniczyło blisko 15 tysięcy pracowników PIP.


Stałej modyfikacji podlegał również program szkolenia w ramach aplikacji inspektorskiej pod kątem spójności z aktualnymi zadaniami i priorytetami PIP.

 

Wykładowcami uczącymi rzemiosła młodych kandydatów do zawodu są przede wszystkim inspektorzy pracy, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz pasją wykonywania profesji, są w stanie "zarazić" młode pokolenie jak najlepszymi wzorcami. Aby wspólnie osiągać jednolite i najlepsze efekty kształcenia, Ośrodek prowadzi regularne spotkania szkoleniowe kadry wykładowców planowanych do realizacji zajęć teoretycznych na kolejnych aplikacjach inspektorskich i szkoleniach okresowych. Służą one doskonaleniu metodyki prowadzenia zajęć w ramach poszczególnych modułów tematycznych i warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem skutecznych technik nauczania, zarówno nowoczesnych narzędzi (tablica interaktywna) jak i aktywizujących form.

 

Wykładowcy szkoleń aplikacyjnych uczą się zastosowania tablicy multimedialnej do prowadzenia zajęć  Wykładowcy szkoleń aplikacyjnych uczą się zastosowania tablicy multimedialnej do prowadzenia zajęć

Wykładowcy szkoleń aplikacyjnych uczą się zastosowania tablicy multimedialnej do prowadzenia zajęć (22-23.09.2014 r.)

 

Ośrodek przejął również nadzór nad szkoleniem praktycznym realizowanym przez aplikantów w macierzystych jednostkach organizacyjnych, poprzez organizację szkoleń dla opiekunów praktyk oraz prowadzenie wizyt konsultacyjnych w jednostkach terenowych.


W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego, uprawnienia inspektorskie w latach 2011-2015 uzyskało 220 osób.

 

Ślubowanie absolwentów z 66. Aplikacji inspektorskiej

Ślubowanie absolwentów z 66. Aplikacji inspektorskiej (25.09.2015 r.)

 

70. Aplikacja Inspektorska po ostatnim egzaminie i otrzymaniu legitymacji służbowych

70. Aplikacja Inspektorska po ostatnim egzaminie i otrzymaniu legitymacji służbowych

 

W ramach kolejnego ustawowego zadania wynikającego z Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu ochrony pracy, Ośrodek rokrocznie prowadził szkolenia dla partnerów społecznych w tym głównie społecznych inspektorów pracy. Organizował też inne formy edukacyjne jak konferencje czy debaty ukierunkowane na upowszechnianie kultury bezpieczeństwa pracy i zwiększenie udziału przedstawicieli pracowników w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.


Przy współpracy inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, opracowano i upowszechniono (w latach 2013-2015) 4 pakiety materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla osób szkolących nowo wybranych, jak i pełniących już funkcję społecznych inspektorów pracy. Zawarta w nich wiedza, przykłady ćwiczeń i kazusów oraz bogata ilustracja zdjęciowa stanowią pomoc przy realizacji szkoleń realizowanych w zakładach pracy.

 

Materiały edukacyjne dla osób szkolących społecznych inspektorów pracy

Materiały edukacyjne dla osób szkolących społecznych inspektorów pracy.

 

Cykliczne debaty pod wspólną nazwą "Kuźnia Idei", to kolejna propozycja edukacyjno-popularyzatorska w zakresie upowszechniania wiedzy poprzez wymianę doświadczeń ludzi związanych z działalnością na rzecz ochrony człowieka w procesie pracy. W "Kuźni" ścierają się poglądy, aby tworzyć nowe przesłania - "Idee", wpływające na świadomość, rozwój kompetencji, zmiany postaw i zachowań w środowisku pracy.


Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się 22 października 2014 r. pn. "Efektywne formy szkolenia a kreowanie bezpiecznych miejsc pracy" i zostało uznane przez uczestników oraz obserwatorów debaty jako trafione w aktualne potrzeby środowisk zawodowych.

 

I debata w ramach Kuźni Idei

I debata w ramach Kuźni Idei nt. "Efektywne formy szkolenia a kreowanie bezpiecznych miejsc pracy" (22.10.2014 r.)

 

"Style przywództwa i ich wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników", to temat drugiej debaty, która odbyła się w 2015 roku z udziałem ekspertów wybranych z grona pracodawców, przedstawicieli organizacji związkowych, stowarzyszenia służby bhp oraz naczelnych redaktorów branżowych czasopism specjalistycznych.


Cenne doświadczenia, obserwacje i dobre praktyki przekazane przez panelistów udowodniły, że angażowanie pracowników, dokształcanie, budowanie kultury pracy to inwestycja, która w perspektywie czasu może przynieść pozytywne efekty każdej firmie. Działania te bowiem przekładają się na bezpieczeństwo pracy i tym samym wpływają na ograniczenie liczby wypadków i zwolnień lekarskich, zmniejszenie stresu, lepszą organizację procesu pracy, stabilność załogi.

 

II debata w ramach Kuźni Idei

II debata w ramach Kuźni Idei (9.10.2014 r.)

 

Jako propagator ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości z problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Ośrodek uczestniczył w realizowanej w latach 2012-2013 kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Partnerstwo dla prewencji".

 

Ekspozycja kampanii  Świadectwo uczestnictwa w kampanii

Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

 

Poza działaniami własnymi Ośrodek współuczestniczył w działaniach prewencyjnych całego Urzędu współorganizując konferencje adresowane do pracodawców, społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp i przedstawicieli organizacji związkowych, jako partnerów społecznych. Tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem, to m.in. "Nanotechnologia, nanomateriały - zagrożenia, prewencja. Ochrona pracowników przed zagrożeniami wywoływanymi nanocząstkami" (13 listopada 2013 r.) i "Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy" (14 listopada 2014 r.).

 

Uczestnicy Konferencji

Konferencja "Nanotechnologia, nanomateriały…" (13.11.2013 r.)

 

Wykład podczas konferencji

Konferencja "Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy" (13-14.11.2014 r.)

 

Tradycją stały się też organizowane rokrocznie w OS PIP przez Krajowy i Dolnośląski Zarząd NSZZ "Solidarność" oraz Państwową Inspekcję Pracy konferencje w ramach obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ich tematyka, poświęcona aktualnym, dominującym problemom bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników służy propagowaniu dobrych praktyk w eliminowaniu zagrożeń występujących w procesie pracy oraz budowaniu społecznej wspólnoty w działaniach na rzecz polepszania warunków pracy w Polsce.

 

Plakat Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych  Wykład podczas Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Konferencja w ramach obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Konferencje w ramach obchodów ŚDPOWPPiCZ - w 2011,2014 i 2015 r.

 

Regularnie odbywały się w Ośrodku debaty i szkolenia, realizowane w ramach zawartych przez Głównego Inspektora Pracy porozumień z partnerskimi urzędami. Każdego roku miało miejsce kilaka takich spotkań pomiędzy przedstawicielami PIP i m.in.: Urzędu Transportu Kolejowego (2013, 2015), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (2013), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska (2014), Prokuratury (2014 i 2015), Straży Granicznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego (2015), Lasów Państwowych (2015).

 

Zajęcia poglądowe podczas spotkania przedstawicieli urzędów PIP i Prokuratury

Spotkanie przedstawicieli urzędów PIP - Prokuratura - zajęcia poglądowe (16.03.2015)

 

Ośrodek uczestniczył również w organizacji szeregu międzynarodowych spotkań i wizyt wynikających z udziału Państwowej Inspekcji Pracy w europejskich projektach, służących budowaniu wspólnej strategii na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy w krajach unijnych. Cykl ten zainicjowało polsko-niemieckie seminarium przedstawicieli PIP i Departamentu Ochrony Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny Brandenburgii oraz Krajowego Urzędu Ochrony Pracy Brandenburgii, poświęcone poznaniu specyfik działań inspekcyjnych oraz problematyki kontrolnej urzędów w obu krajach (16-17 marca 2011 r.). Następne, to wspólne szkolenie inspektorów pracy i urzędników z Belgii, Francji, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii i Polski, zajmujących się kontrolą skuteczności prawa wspólnotowego w kwestii ochrony pracowników delegowanych (20-22 września 2011r.), międzynarodowe seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia” w ramach kampanii "Szanuj życie" (3 listopada 2011 r.), międzynarodowa konferencja Związku Zawodowego "Budowlani", Państwowej Inspekcji Pracy oraz Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa pn. "Oddelegowanie pracowników - rzeczywistość oddelegowania" (14 stycznia 2013 r.), polsko-holenderskie seminarium eksperckie, poświęcone problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, legalności zatrudnienia oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej (5-6 listopada 2015 r.).

 

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium (16-17.03.2011 r.)

 

Uczestnicy międzynarodowego szkolenia wg projektu Komisji Europejskiej w zakresie świadczenia usług i delegowania pracowników

Uczestnicy międzynarodowego szkolenia wg projektu Komisji Europejskiej w zakresie świadczenia usług i delegowania pracowników
(20-22.09.2011 r.)

 

Prezydium międzynarodowej konferencji poświęconej pracownikom oddelegowanym

Międzynarodowa konferencja poświęcona pracownikom oddelegowanym (14.01.2013 r.)

 

Wykład podczas seminarium Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia

Seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia” (3.11.2011 r.)

 

Inne międzynarodowe spotkania służyły dzieleniu się informacjami o podstawowej działalności urzędu, systemie kształcenia kadr i doświadczeniach w zakresie prewencji polskiej inspekcji pracy z delegacjami inspektorów z republiki Azerbejdżanu (21-25 maja 2012 r.) i dwukrotnie z Chińskiej Republiki Ludowej (5-15 marca i 5 lipca 2013 r.). Pracował zespół ekspertów powołany przez Komitet Wyższych Inspektorów (SLIC), który prowadził ocenę systemu inspekcji pracy w Polsce, a także zapoznał się z działalnością OS PIP (29 września - 14 października 2013 r.), natomiast przedstawiciele Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej zainteresowani byli m.in. systemem kształcenia polskich inspektorów pracy (19-20 marca 2014 r.).

 

Wizyta studyjna delegacji Azerbejdżanu

Wizyta studyjna delegacji Azerbejdżanu (21-25.05.2012 r.)

 

Delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej w ramach Europejsko-Chińskiego Projektu dot. BHP w Sektorach Podwyższonego Ryzyka (EUCOSH)

Delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej w ramach Europejsko-Chińskiego Projektu dot. BHP w Sektorach Podwyższonego Ryzyka (EUCOSH)
(05-15.03.2013 r.)

 

Delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej - przedstawiciele urzędów i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz działalnością szkoleniową

Delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej - przedstawiciele urzędów i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz działalnością szkoleniową (05.07.2013 r.)

 

Wizyta Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej

Wizyta Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej (19-20.03.2014 r.)

 

W ramach projektu koordynowanego przez francuski Krajowy Instytut ds. Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego INTEFP, odbywały się w Ośrodku wizyty studyjne: przedstawicieli służb inspekcji pracy z Belgii, Holandii, Francji, Irlandii i Litwy, którzy metodą "nauka przez działanie" pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie UE (7-11 kwietnia 2014 r.), francuskich kandydatów na inspektorów pracy, odbywających zawodowy staż (3-9 października 2014 r.), inspektorów pracy z Regionu Południowego Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii (2 czerwca 2015 r.).

 

Spotkanie inspektorów pracy z Belgii, Holandii, Francji, Irlandii i Litwy

Spotkanie inspektorów pracy z Belgii, Holandii, Francji, Irlandii i Litwy (7-11.04.2014 r.)

 

Przyszli inspektorzy pracy z Francji na stażu we Wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP

Przyszli inspektorzy pracy z Francji na stażu we Wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP (3-9.10.2014 r.)

 

Przedstawiciele Ośrodka aktywnie uczestniczyli w pracach Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT) i wzięli udział w kolejnych, corocznych spotkaniach, które zorganizowali u siebie poszczególni partnerzy sieci w: Lizbonie (2011 r.), Tunisie (2012 r.), Marcy l’Etoile (2013 r.), Brukseli (2014 r.). Natomiast w dniach 1-3 czerwca 2015, Ośrodek sam był gospodarzem 19. już spotkania w historii RIIFT. Udział w nim wzięli przedstawiciele z 10 instytutów szkoleniowych, a dyskusja koncentrowała się wokół tematu "Nietypowe i elastyczne formy zatrudnienia oraz uprawnienia administracji pracy w zakresie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz prawami osób świadczących pracę w nietypowych formach". Podczas pobytu we Wrocławiu goście mieli też okazję zwiedzić miasto i pospacerować po pięknym o tej porze roku Parku Szczytnickim.

 

Spotkanie przedstawicieli RIIFT w Tunisie

Spotkanie przedstawicieli RIIFT w Tunisie (9-10,07.2012 r.)

 

17. spotkanie przedstawicieli RIIFT Francja

17. spotkanie przedstawicieli RIIFT Francja (23-2.09.2013 r.)

 

19. Spotkanie przedstawicieli RIIFT Wrocław

19. Spotkanie przedstawicieli RIIFT Wrocław (1-3.06.2015 r.)

 

Uczestnicy 19. Spotkania RIIFT po debatach na spacerze w Parku Szczytnickim

Uczestnicy 19. Spotkania RIIFT po debatach na spacerze w Parku Szczytnickim (2.06.2015 r.)

 

Ośrodek był też gospodarzem posiedzeń Rady Ochrony Pracy. Podczas spotkania tego gremium w 2014 r., mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej działalności edukacyjno-popularyzatorskiej, a także historii naszego hotelowego obiektu.

 

Członkowie ROP podczas obrad w Ośrodku Szkolenia PIP

Członkowie ROP podczas obrad w Ośrodku Szkolenia PIP (15-16 maja 2014 r.)

 

Hotel Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, zaliczany do jednego z prestiżowych obiektów osiedla WUWA wymaga szczególnej troski ze strony administracji Ośrodka. W latach 2011 -15 kontynuowano długofalową politykę przywracania jego historycznej świetności oraz dostosowywania wnętrz "Park Hotelu" do współczesnej funkcjonalności i wygody kursantów. Działania rewitalizacyjne modernistycznego obiektu hotelowego, zgodnie z pierwotnym zamysłem architektonicznym Hansa Scharouna, prowadzone w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu objęły: remont poszycia dachowego i ustawienie oryginalnych betonowych detali architektonicznych - donic na ozdobną roślinność wraz ze schodkami na dachu tarasu "Park-Hotelu" oraz nową, nawiązującą do estetyki lat trzydziestych aranżację wnętrz i wyposażenia pokoi hotelowych.

 

Wnętrze apartamentu w Park Hotelu  Wnętrze apartamentu w Park Hotelu

"Park Hotel" - wnętrza apartamentu, fot. Romuald Sołdek

 

Dekoracje dachu Park Hotelu

Dekoracje dachu "Park Hotelu", fot. Romuald Sołdek

 

Panorama Park Hotelu od strony posesji

Panorama "Park Hotelu" od strony posesji, fot. Romuald Sołdek

 

Zabytkowy budynek hotelowy Ośrodka był też miejscem służącym artystycznym wydarzeniom naszego miasta, a także obiektem często odwiedzanym przez turystów polskich i zagranicznych. W okresie 13–28 października 2012 roku ulokowana tu została interesująca wystawa "Osiedle Werkbundu – Stuttgart 1927", jako części projektu "Weissenhof i WUWA - tworzenie sieci współpracy w dziedzinie rewitalizacji osiedli Werkbundu". Wystawę odwiedziło wielu specjalistów użytkowej architektury modernistycznej, studentów oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

 

Wystawa Osiedle Werkbundu – Stuttgart 1927 w Hotelu Ośrodka Szkolenia PIP

Wystawa "Osiedle Werkbundu – Stuttgart 1927" w Hotelu Ośrodka Szkolenia PIP (13–28.10.2012 r.)

 

16.03.2015 roku w hotelowym holu odbył się wernisaż poświęcony wystawie DOM WZORCOWY, której autorką była Karolina Balcer, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Ten wzorcowy dom nr 31 projektu Hansa Scharouna o historycznej nazwie "Park Hotel", który został wzniesiony w 1929 roku jako część wzorcowego osiedla wystawy mieszkaniowej WuWa, pełniący funkcję domu hotelowego dla bezdzietnych małżeństw i osób samotnych, to współczesny Hotel Ośrodka Szkolenia PIP przy Kopernika 9. Wystawa eksponująca makietę historycznego osiedla mieszkaniowego oraz prace malarskie autorki trwała miesiąc i była również atrakcją dla mieszkańców naszego hotelu – uczestników odbywających się w tym czasie szkoleń.

 

Wystawa prac Karoliny Balcer Wzorcowy dom nr 31 projektu Hansa Scharouna

Wystawa prac Karoliny Balcer "Wzorcowy dom nr 31 projektu Hansa Scharouna" (16.03-17.04.2015 r.)

 

Wielokrotnie nawiedzały też Ośrodek ekipy filmowców znajdując w obiektach hotelu, szkoły oraz posesji dobrą scenografię dla produkowanych filmów pełnometrażowych i seriali telewizyjnych. Plastycy i studenci organizowali tu plenery, nauczyciele akademiccy odbywali poglądowe zajęcia z adeptami architektury, a wrocławscy przewodnicy regularnie przyprowadzali turystów do słynnego domu Scharouna i dębu "Dziadek".

 

Pod ten dąb z końcem 2013 roku przywędrował IP-ek podążający szlakiem słynnych wrocławskich krasnali. Został uroczyście powitany 3 grudnia przez uczestników narady kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy i uczestników szkoleń. Figurka krasnala IP-ka to strażnik wysokiego poziomu kształcenia i doskonalenia inspektorów pracy, ale też symbol dobrego ducha dodającego otuchy i niosącego szczęście kandydatom na to stanowisko, zwłaszcza podczas egzaminów.

 

Krasnal IP-ek

Krasnal IP-ek

 

Okres pięciolecia 2011-2015 uświetnił jubileusz 65-lecia istnienia Ośrodka Szkolenia PIP. Pracownicy na tę okoliczność opracowali wspólne wydawnictwo wspomnieniowe. W zawartych w nim artykułach opowiedzieli o ważnych wydarzeniach Ośrodka, które tworzyli na przestrzeni swojej działalności zawodowej, przybliżyli sylwetki kolegów z zespołu pracowniczego i podzielili się refleksjami o doświadczonych przeżyciach w pracy.

 

Wydawnictwa wspomnieniowe Ośrodka Szkolenia PIP

Wydawnictwa wspomnieniowe Ośrodka Szkolenia PIP

 

Zespół pracowników Ośrodka Szkolenia PIP (jubileuszowa fotografia wykonana 28.11.2014r.)

Zespół pracowników Ośrodka Szkolenia PIP (jubileuszowa fotografia wykonana 28.11.2014 r.)

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji podaj swój e-mail

OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
im. Profesora Jana Rosnera
we Wrocławiu

ul. M. Kopernika 5
51-622 Wrocław

 

centrala:

 (71) 37 10 404

kancelaria:

 (71) 37 10 409

fax:

 (71) 37 10 402

e-mail:

 kancelaria@os.pip.gov.pl

 

 

Mapa dojazdu
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.ospip.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ